สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ความรู้และประโยชน์อย่างแท้งจริง
 
   
ภาพกิจกรรมข่าวสาร : ประจำเดือนกันยายน 2555  
นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบรางวัลการประกวดคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น วิสาหกิจชุมชนดีเด่น เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี ๒๕๕๕ โดยมี นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ในการประชุมกรมการจังหวัด วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
สัมมนาสรุปผล“โครงการ
ผลิตพริกให้ปลอดภัยได้
มาตรฐานต่อผู้บริโภค ปี ๒๕๕๕”...
การสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตข้าว ปี ๒๕๕๕ ...
รางวัลการประกวดคัดเลือก
บุคคลเกษตรกรและ
สถาบันดีเด่น ปี ๒๕๕๕...
สัมมนาทบทวนปัญหาและ
สรุปโครงการพืชเศรษฐกิจ
หลัก 3 ชนิด ๒๕๕๕/๕๖...
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลสามสวน อำเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ...
สัมมนาช่องทางการ
เผยแพร่ข่าวสารเกษตร สำหรับนักประชาสัมพันธ์
รุ่นใหม่...
นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยภูมิ ประชุมคณะ
กรรมการวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ ...
คณะกรรมการจากสำนัก
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร ประกวดกลุ่ม
ยุวเกษตครกร ...
นายวีรศักดิ์ วงศ์บุตร
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ของอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน...
 
ภาพกิจกรรมข่าวสาร : ประจำเดือนสิงหาคม 2555
   
นายนายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานและการดำเนินงานของ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมและสำนักงาน
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดชัยภูมิเกิดการเรียนรู้และได้ทักษะ
แนวคิดในการพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายบวร สืบนุการวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
ร่วมติดตามการจัดเก็บ
ข้อมูลการประกวด...
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
ติดตามการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกพืช...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
มอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานโครงการ...
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่ ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัด
สกลนคร นครพนม และ...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับคณะนิเทศงาน...
นายชนะ นพสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานเปิดงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ
ณ อำเภอบ้านเขว้า...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานเปิดการอบรม
เกษตรกรรุ่นใหม่..
ภาพกิจกรรมข่าวสาร : ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “การผลิตสับปะรดตามระบบ GAP” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ (สับปะรด) ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ ...
 
สำนักงานเกตรจังหวัดชัยภูมิ
จัดประชุมคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
มอบแนวทางและเร่งรัด
การดำเนินงานโครงการ...
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง
ปี ๒๕๕๕...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ พบเยี่ยมเกษตรกรอำเภอ
หนองบัวระเหว...
 
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการปลูกป่าและ
ฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ในการอบรม...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม
อาสาสมัครเกษตร...
นายสนิท ภูมิพิทยานนท์
ติดตามแนะแนวทาง
การดำเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร...
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตพันธุ์
ข้าว ศูนย์ส่งเสริมและผลิต
พันธุ์ข้าวชุมชนตำบล...
สำนักงานเกตรจังหวัดชัยภูมิ
จัดประชุมคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
มอบแนวทางและเร่งรัด
การดำเนินงานโครงการ...
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง
ปี ๒๕๕๕...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ พบเยี่ยมเกษตรกรอำเภอ
หนองบัวระเหว...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการปลูกป่าและ
ฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม
อาสาสมัครเกษตร...
นายสนิท ภูมิพิทยานนท์
ติดตามแนะแนวทาง
การดำเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร...
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตพันธุ์
ข้าว ศูนย์ส่งเสริมและผลิต
พันธุ์ข้าวชุมชนตำบล...
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
ร่วมกิจกรรมการอบรม
เกษตรกร หลักสูตรการ
ผลิตข้าวคุณภาพดี...
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร ติดตามและร่วมกิจกรรม
การอบรมเกษตรกรโครงการ
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ...
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร ร่วมกิจกรรมการอบรม
เกษตรกร หลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพมันสำปะหลัง...
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
ร่วมกิจกรรมการอบรม
เกษตรกรตามกระบวน
การโรงเรียนเกษตรกร...
นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ มอบกล้าผักสวนครัวเรือน
ให้เกษตรกรปลูกบริโภค...
นายคมสรรค์ สิงห์โนนตาด
ร่วมกิจกรรมการอบรม
เกษตรกรโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต...
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
ติดตามการจัดทำแปลง
ต้นแบบพืชปลอดภัย...
<<< หน่วยงานในสังกัด >>>

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ
สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส

สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ
สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์
สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง

สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต
สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว
สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล
สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า
สำนักงานเกษตรอำเภอซับใหญ่

 
free-web-page-counters.com
<<<หน้าหลัก>>>
ออกแบบ/ปรับปรุงเว็บไซต์ : 16 พฤษภาคม 2554 : โดย นายสุรัตน์ ดิษฐเชาวลิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ