สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนได้ความรู้และประโยชน์อย่างแท้จริง
   
 

>> แบบรายงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2559

>> แบบรายงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2559
[แบบ อ 1 ]
[ แบบ อ. 2-4 ] [ แบบ อ. 6] [ แบบ อ.7 ]

>>
แผนการประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร ปี
2559 [ ดาวน์โหลด ]

>>
แบบใบประกาศนียบัตร
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 [ ดาวน์โหลด ]

>>
แบบสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรฯกลุ่มจังหวัด [ ดาวน์โหลด ]

>>โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนฯ 2559 [ การจัดชั้น ศดปช. ]
[ แบบจัดเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ ] [ แบบรายงาน 3,4 ] [ แบบรายงานการจัดลำดับ ]
[ แบบสอบถาม ]
[ รายละเอียดโครงการ ]

>> คู่มือโครงการปรับเป็นเกษตรทางเลือก [ ดาวน์โหลด ]

>>
คู่มือการประกวดบุคคล หน่วยงาน เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
[ บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ] [ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ]
[ เกษตรสขาอาชีพทำนา ศูนย์ฯข้าวชุมชนดีเด่น ] [ ศบกต. ดีเด่น ]
>>
>> แบบประเมินการปฏิบัติราชการ [ดาวน์โหลด]

>>
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการผลิต ดาวน์โหลด [ภาพ 1] [ภาพ 2] [ภาพ 3] [ภาพ 4 ]

>> คู่มือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร [ดาวน์โหลด]

>>
คู่มือโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี
2558/5และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

>> แบบป้ายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรฯ


>> การจัดทำตัวชี้วัด
รอบที่ 1/2559

>>
คู่มือดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ
       (หนังสือแจ้งจังหวัด)
(ปก สารบัญ) (คู่มือแผนฉบับสมบูรณ์)
       (คำแนะนำการดำเนินงานของจังหวัด) (เอกสารประกอบการประชุม)

>> หนังสือแจ้งจังหวัดเรื่อง รายงานข้อมูลปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูก
       (ดาวน์โหลด)

>> คู่มือการใช้งานแบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปรับพื้นที่การปลูกพืช        (ดาวน์โหลด)
>> แบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปรับพื้นที่การปลูกพืช (ดาวน์โหลด)

>> คำสั่งคณะแต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโครงการขยายฐานข้อมูล
ทะัเบียนเกษตรกร (ดาวน์โหลด)


>> หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง แจ้งปรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตกร ( ดาวน์โหลด)

>> ไฟล์เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ (1) (2)

  

 
 
 

                                               

 
 

>>> รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 
  สำหรับเจ้าหน้าที่  
 

>>>หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 
 

1. ข้าราชการ จ.ชัยภูมิ

 
 

2. ลูกจ้างประจำ จ.ชัยภูมิ

 
 

3. วิธีการเรียกพิมพ์รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 
 

 

 
   
   
 
 

 
 
 
 
 
   
   
   
         

......
       
  อ่านข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4
<<< หน่วยงานในสังกัด >>>

  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ
สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส

สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ
สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์
สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง

สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต
สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว
สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล
สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า
สำนักงานเกษตรอำเภอซับใหญ่

 
free-web-page-counters.com
<<< HOME >>>