Get Adobe Flash player
Home

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


Warning: strtotime(): in /home/chaiyaphum.www/doage/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): in /home/chaiyaphum.www/doage/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date(): in /home/chaiyaphum.www/doage/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

งานการเงินและพัสดุ

 Embarassed   รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (อ่านรายละเอียด)

 Laughing ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด) 

Wink รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนมกราคม 2561 (อ่านรายละเอียด)

Laughing จังหวัดชัยภูมิมีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุระบบน้ำกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์ ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

Laughing  รายประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่านรายละเอียด)

 Cool รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนธันวาคม 2560 (อ่านรายละเอียด)

 Laughing รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่านรายละเอียด)

Laughing ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่านรายละเอียด) 

Embarassed รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนตุลาคม 2560   (อ่านรายละเอียด) 

Foot in mouth แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2560   (อ่านรายละเอียด) 

 รายละเอียดเพิ่มเติม    

แผนงาน/โครงการ

Laughing แผนปฏิบัติงานและคู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

*  หน้าปก (รายละเอียด)

*  แผน คง.61 (รายละเอียด) 

*  คู่มือโครงการ (รายละเอียด) 

 

 

การถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่


Embarassed   ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ อำเภอบำเหน็จณรงค์ (อ่านรายละเอียด)

Laughing   ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ อำเภอคอนสาร (อ่านรายละเอียด)

Kiss  ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ อำเภอเมืองชัยภูมิ (อ่านรายละเอียด)

Laughing   ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ อำเภอภูเขียว (อ่านรายละเอียด)

Sealed ทดสอบ  (อ่านรายละเอียด)

 

ข้อมูลทางการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ


Smile  ข้อมูลผู้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดชัยภูมิ  

 

 

      

   นายดำรงฤทธิ์  หลอดคำ
        เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

วีดีโอ

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

ข่าว

Polls

Joomla! is used for?
 

FacebookLikeBox

กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรส่วนอำเภอ


Warning: date(): in /home/chaiyaphum.www/doage/modules/mod_nastia_news/helper.php on line 449

Notice: Undefined variable: news_id in /home/chaiyaphum.www/doage/modules/mod_nastia_news/helper.php on line 1188
    -
    +
    12

    ข่าวการเกษตรน่ารู้